Đề Thi Đại Học Khối B Năm 2013

Ngay sau khi chấm dứt những môn thi ở đầu cuối của lần 2 trong kỳ thi tuyển sinh đh 2013. Cửa hàng chúng tôi đã cập nhật đề thi đáp án chấp thuận do Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất công bố:

Đề thi Đại học năm trước đó - Khối B, môn Toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: TOÁN - KHỐI B Thời gian làm cho bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN tầm thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho hàm số y = 2x3 - 3(m + 1)x2 + 6mx (1), cùng với m là tham số thực.

Bạn đang xem: Đề thi đại học khối b năm 2013


a. điều tra khảo sát sự biến hóa thiên cùng vẽ thiết bị thị của hàm số (1) lúc m = -1.

b. Kiếm tìm m đựng đồ thị hàm số (1) gồm hai điểm rất trị A cùng B làm sao cho đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng y = x + 2.

Câu 2: (1,0 điểm).

Giải phương trình sin5x + 2cos2x = 1.

Câu 3: (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:

*

Câu 4: (1,0 điểm)

Tính tích phân:

*

Câu 5: (1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh a, mặt bên SAB là tam giác phần đông và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm A cho mặt phẳng (SCD).


Câu 6: (1,0 điểm)

Cho a, b, c là những số thực dương. Tìm giá bán trị lớn nhất của biểu thức:

*

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): sỹ tử chỉ được gia công một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình chuẩn chỉnh

Câu 7.a (1,0 điểm)

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang đến hình thang cân ABCD tất cả hai đường chéo vuông góc với nhau với AD = 3BC. Đường trực tiếp BD có phương trình x + 2y - 6 = 0 và tam giác ABD có trực trung tâm là H(-3; 2). Search tọa độ các đỉnh C cùng D.

Câu 8.a (1,0 điểm)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đến điểm A(3; 5; 0) cùng mặt phẳng (P): 2x + 3y - z - 7 = 0. Viết phương trình con đường thẳng trải qua A cùng vuông góc với (P). Tifmm tọa độ điểm đối xứng của A qua (P).

Câu 9.a (1,0 điểm)

Có hai loại hộp cất bi. Hộp trước tiên chứa 4 viên bi đỏ với 3 viên bi trắng, hộp thứ hai đựng 2 viên bi đỏ với 4 viên bi trắng. Lấy bất chợt từ mỗi vỏ hộp ra 1 viên bi, tính tỷ lệ để 2 viên bi được lấy ra có cùng màu.


B. Theo lịch trình Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm)

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có chân con đường cao hạ từ bỏ đỉnh A là

*
, chân mặt đường phân giác vào của góc A là D(5; 3) và trung điểm của cạnh AB là M(0; 1). Kiếm tìm tọa độ đỉnh C.

Câu 8.b (1,0 điểm)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; -1; 1), B(-1; 2; 3) và con đường thẳng

*
. Viết phương trình đường thẳng đi qua A, vuông góc với hai tuyến đường thẳng AD và Δ.

Câu 9.b (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:

*

Đề thi Đại học năm trước đó - Khối B, môn Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: HÓA HỌC - KHỐI B Thời gian làm cho bài: 90 phút (không kể thời hạn giao đề)

Mã đề thi: 279

Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Cs = 133; bố = 137.

I. PHẦN tầm thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: trong số polime: tơ tằm, sợi bông, tơvisco, tơnilon-6, tơnitron, hầu hết polime có bắt đầu từ xenlulozơ làA. Sợi bông, tơ visco với tơ nilon-6. B. Tơtằm, gai bông cùng tơnitron.C. Sợi bông và tơ visco. D. Tơ visco với tơ nilon-6.


Câu 2: vạc biểu như thế nào sau đấy là đúng?A. Thành phần chủ yếu của supephotphat kép có hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4.B. Urê có công thức là (NH2)2CO.C. Supephotphat 1-1 chỉcó Ca(H2PO4)2.D. Phân lân cung ứng nitơcho cây trồng.

Câu 3: hỗn hợp X tất cả hai axit cacboxylic đối chọi chức, mạch hở, kếtiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, chiếm được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X bội phản ứng toàn vẹn với dung dịch NaOH, chiếm được 12,8 gam muối. Cách làm của nhị axit làA. CH3COOH và C2H5COOH. B. C2H5COOH với C3H7COOH.C. C3H5COOH cùng C4H7COOH. D. C2H3COOH và C3H5COOH.

Câu 4: Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp X. Trong số chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có chức năng phản ứng được với dung dịch X làA. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 5: cho những phát biểu sau:(a) trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.(b) Axit flohiđric là axit yếu.(c) dung dịch NaF loãng được sử dụng làm thuốc kháng sâu răng.(d) Trong phù hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều phải sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần đều theo máy tự: F−, Cl−, Br−, I−.Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng làA. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 6: mang lại sơ đồ vật phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH. Trong sơ thiết bị trên mỗi mũi tên là một trong những phản ứng, X là chất nào sau đây?A. CH3COONa. B. HCOOCH3. C. CH3CHO. D. C2H5OH.


Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam hỗn hợp HNO3 60% thu được dung dịch X (không bao gồm ion NH+4). Cho X chức năng hoàn toàn với 105 ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp đến lọc quăng quật kết tủa được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến cân nặng không đổi, nhận được 8,78 gam hóa học rắn. Nồng độ xác suất của Cu(NO3)2 vào X làA. 28,66%. B. 29,89%. C. 30,08%. D. 27,09%.

Câu 8: cho sơ trang bị phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Trong sơ thiết bị trên, từng mũi tên là 1 trong những phản ứng, những chất X, Y theo lần lượt là rất nhiều chất như thế nào sau đây?A. NaAlO2 cùng Al(OH)3. B. Al(OH)3 cùng NaAlO2.C. Al2O3 với Al(OH)3. D. Al(OH)3 với Al2O3.

Câu 9: Tripeptit X cùng tetrapeptit Y hồ hết mạch hở. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp gồm X cùng Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất tất cả công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, nhận được N2 với 36,3 gam hỗn hợp tất cả CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m làA. 11,82. B. 17,73. C. 23,64. D. 29,55.

Câu 10: các thành phần hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, chiếm được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun rét X với bột Ni 1 thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bởi 1,25. Mang lại 0,1 mol Y phản nghịch ứng hoàn toản với V lít dung dịch Br2 0,1M. Quý giá của V làA. 0,3. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,5.

Câu 11: phát biểu nào sau đây không đúng?A. Triolein có công dụng tham gia phản nghịch ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.B. Những chất mập thường không tan trong nước và khối lượng nhẹ hơn nước.C. Chất mập bị thủy phân khi đun cho nóng trong dung dịch kiềm.D. Chất khủng là trieste của etylen glicol với các axit béo

Câu 12: trong số chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có công dụng tham gia bội phản ứng cùng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) làA. 4. B. 2. C. 5. D. 3.


Câu 13: đến giá trị độ âm điện của những nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); na (0,93). Hợp hóa học nào sau đây là hợp hóa học ion?A. NaF. B. CO2. C. CH4. D. H2O.

Câu 14: mang đến 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X với kết tủa Y. Mang lại từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X cho khi bước đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của V làA. 80. B. 40. C. 160. D. 60.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Up Ảnh Lên Drive Bằng Điện Thoại, Máy Tính

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn x mol sắt vào dung dịch đựng y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được dung dịch chỉ cất một hóa học tan duy nhất. Biểu thức tương tác giữa x, y và z làA. 2x = y + 2z. B. 2x = y + z. C. X = y – 2z. D. Y = 2x.

Câu 16: tên gọi của anken (sản phẩm chính) chiếm được khi đun nóng ancol tất cả công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc làA. 3-metylbut-2-en. B. 2-metylbut-1-en. C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en

Câu 17: Hai chất hữu cơ X với Y, thành phần thành phần đều gồm C, H, O, bao gồm cùng số nguyên tử cacbon (MX A. 39,66%. B. 60,34%. C. 21,84%. D. 78,16%.

Câu 18: Điện phân lạnh chảy Al2O3 với những điện cực bởi than chì, chiếm được m kilogam Al sinh sống catot và 89,6 m3 (đktc) tất cả hổn hợp khí X nghỉ ngơi anot. Tỉ khối của X đối với H2 bởi 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) bội nghịch ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 1,5 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m làA. 144,0. B. 104,4. C. 82,8. D. 115,2.

Câu 19: mang đến phương trình hóa học của bội nghịch ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời gian ban đầu, mật độ của hóa học X là 0,01 mol/l. Sau trăng tròn giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo hóa học X trong khoảng thời gian trên là A. 4,0.10−4mol/(l.s). B. 1,0.10−4mol/(l.s). C. 7,5.10−4 mol/(l.s). D. 5,0.10−4 mol/(l.s).

Câu 20: Số đồng phân amin bậc một, đựng vòng benzen, gồm cùng công thức phân tử C7H9N làA. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 21: Axit cacboxylic X nhì chức (có phần trăm trọng lượng của oxi bé dại hơn 70%), Y với Z là nhị ancol đồng đẳng tiếp nối (MY A. 15,9%. B. 29,9%. C. 29,6%. D. 12,6%.


Câu 22: Thể tích hỗn hợp NaOH 0,25M buộc phải cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4) 3 0,5M nhằm thu được lượng kết tủa lớn số 1 làA. 210 ml. B. 60 ml. C. 90 ml. D. 180 ml.

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe với 1,6 gam Cu vào 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 0,1M cùng HCl 0,4M, chiếm được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào hỗn hợp AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử tuyệt nhất của N+5 trong số phản ứng. Quý giá của m làA. 29,24. B. 30,05. C. 34,10. D. 28,70.

Câu 24: cho các phát biểu sau:(a) những chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có tác dụng phản ứng với HCOOH.(b) phản nghịch ứng cầm cố brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.(c) oxi hóa không trọn vẹn etilen là phương thức hiện đại để sản xuất anđehit axetic.(d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol. Trong số phát biểu trên, số phát biểu đúng làA. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 25: các thành phần hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Mang đến m gam X phản nghịch ứng trọn vẹn với mãng cầu dư, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn m gam X, thu được a gam CO2. Quý hiếm của a làA. 2,2. B. 4,4. C. 8,8. D. 6,6.

Câu 26: Một một số loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong các loại nước cứng này còn có hòa tan rất nhiều hợp hóa học nào sau đây?A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. B. Ca(HCO3)2, MgCl2. C. CaSO4, MgCl2. D. Mg(HCO3)2, CaCl2.

Câu 27: Amino axit X bao gồm phân tử khối bởi 75. Thương hiệu của X làA. Alanin. B. Glyxin. C. Valin. D. Lysin.

Câu 28: mang đến 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) làm phản ứng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Cách làm phân tử của X làA. C4H4. B. C3H4. C. C4H6. D. C2H2.

Câu 29: tất cả hổn hợp X có FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Mang lại khí teo qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho tổng thể Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, cho phản ứng hoàn toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, rét (dư), chiếm được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch chứa 18 gam muối. Quý giá của m làA. 6,80. B. 7,12. C. 13,52. D. 5,68.

Câu 30: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc nhiều loại đisaccarit?A. Amilozơ. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 31: mang lại 0,76 gam hỗn hợp X bao gồm hai amin solo chức, tất cả số mol bởi nhau, làm phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Cân nặng của amin bao gồm phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X làA. 0,58 gam. B. 0,31 gam. C. 0,45 gam. D. 0,38 gam.

Câu 32: Số proton với số nơtron bao gồm trong một nguyên tử nhôm (2713Al) thứu tự làA. 13 và 14. B. 13 và 15. C. 12 với 14. D. 13 cùng 13.

Câu 33: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m làA. 29,55. B. 19,70. C. 9,85. D. 39,40

Câu 34: cho m gam một oxit sắt bội phản ứng trọn vẹn với 0,75 mol H2SO4, thu được hỗn hợp chỉ đựng một muối duy nhất với 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử độc nhất vô nhị của S+6). Cực hiếm của m làA. 24,0. B. 34,8. C. 10,8. D. 46,4.

Câu 35: lúc hòa tan trọn vẹn m gam mỗi kim loại vào nước dư, từ kim loại nào tiếp sau đây thu được thể tích khí H2 (cùng đk nhiệt độ và áp suất) là nhỏ dại nhất?A. K. B. Na. C. Li. D. Ca.


Câu 36: mang lại phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của phản ứng trên, khi thông số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 làA. 6. B. 8. C. 4. D. 10.

Câu 37: chất nào sau đây trong phân tử chỉ có links đơn?A. Metyl fomat. B. Axit axetic. C. Anđehit axetic. D. Ancol etylic.

Câu 38: tất cả hổn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z tất cả H2SO4 và HCl, trong các số đó số mol của HCl gấp rất nhiều lần lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo nên m gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý giá của m làA. 4,460. B. 4,656. C. 3,792. D. 2,790.

Câu 39: Thủy phân trọn vẹn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có công dụng phản ứng với Cu(OH)2) cùng 15 gam hỗn hợp muối của nhị axit cacboxylic đối kháng chức. Đốt cháy trọn vẹn m2 gam Y bởi oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 với 0,4 mol H2O. Cực hiếm của m1 làA. 14,6. B. 11,6. C. 10,6. D. 16,2.

Câu 40: hỗn hợp X cất 0,12 mol Na+; x mol SO2-4; 0,12 mol Cl− với 0,05 mol NH+4. Mang đến 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X mang đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc quăng quật kết tủa, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị của m làA. 7,190. B. 7,705. C. 7,875. D. 7,020.

Đề thi Đại học năm trước đó - Khối B, môn Sinh

Đáp án xem thêm đề Sinh học tập khối B mã đề 958: