Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn Tiếng Anh

Taimienphi.vn xin tài liệu đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 4 đến các em học viên cùng các thầy cô giáo dạy giờ Anh. Cỗ tài liệu này bao gồm nhiều dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 của chương trình mới, không những giúp các em nâng cao, trau dồi kỹ năng và kiến thức mà còn khiến cho thầy cô xem thêm để ra đề thi hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn tiếng anh


Bộ đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm học 2021 bao gồm 5 cỗ đề thi, có file nghe và đáp án đi kèm. Đây được coi là tài liệu hữu ích, được Taimienphi.vn tuyển chọn kỹ lưỡng giúp những em học sinh có thể nắm bắt được dạng, cấu trúc, câu hỏi có trong bài thi, từ đó thi kết quả hơn.


Nội dung bài bác viết: 1. Đề thi số 1=> Đáp án đề thi số 12. Đề thi số 2=> Đáp án đề thi số 23. Đề thi số 3=> Đáp án đề thi số 34. Đề thi số 4=> Đáp án đề thi số 45. Trọn bộ 5 đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4

1. Đề thi học tập kì 2 giờ Anh lớp 4 số 1

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Bởi D. Like

3. A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Blue B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: nhờ vào tranh để xong xuôi các câu sau


*

Question 3: lựa chọn từ thích hợp trong hộp thoại nhằm điền vào khu vực trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không lấy phí time, she goes lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: search lỗi sai trong các câu sau và sửa lại mang đến đúng

1. She dont lượt thích playing badminton.

_____________________

2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school.

_____________________

3. We have English in Friday.

_____________________

4. My birthday is on the twenty of December.

_____________________

Question 5: sắp tới xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1.a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2.They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3.When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4.can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5.Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6.doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

---- hết đề 1 ----

=> Đáp án đề thi học kì 2 giờ Anh lớp 4 số 1

Question 1:

1. A

2. D

3. C

4. B

Question 2:

1.She is writing a dictation.

2.Womens day is in March.

3.I have English today.

4.They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND

2. ENGLAND

3. CLUB

4. HAPPY

Question 4:

1.dont doesnt

2.an a

3.in on

4.twenty twentieth

Question 5:

1.I want to fly a kite.

2.They went to school yesterday.

3.When is your birthday?

4.He can jump high but cannot run fast.

5.Tom has PE on Monday.

6.What are they doing?

----- Hết lời giải đề 1 -----

2. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 số 2

Question 1: chọn từ khác loại

1. A. Go B. Travel C. Plane D. Build

2. A. To lớn B. You C. With D. For


3. A. Monkey B. Lion C. Tiger D. Zoo

4. A. Holiday B. Summer C. Winter D. Fall

Question 2: Đọc với tick vào tranh say mê hợp


*

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong và Mai go to lớn four places. First, they go to the bookshop because Mai wants lớn buy some books và pens. Then they go khổng lồ the pharmacy because Phong wants khổng lồ buy some medicine. After that, they go khổng lồ the zoo because they want khổng lồ see the animals. Finally, they go to the bakery. They want to lớn buy something lớn eat because they are hungry.

1. How many places do Phong & Mai go?

__________________________________________________.

2. What bởi they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go to lớn the post office?

__________________________________________________.

4. Why bởi vì they go lớn the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. A/ time/ Its/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. Homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

Xem thêm: Cách Đan Hoa Bằng Len Hình Hoa Đơn Giản Mà Cực Đáng Yêu, Cách Để Móc Hoa

4. Is/ Ho bỏ ra Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

---- hết đề 2 ----

=> Đáp án đề thi học tập kì 2 giờ Anh lớp 4 số 2

Question 1: chọn từ không giống loại

1. C

2. B

3. D

4. A

Question 2: Đọc với tick vào tranh ham mê hợp

1. B

2. C

3. A

4. B

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1.They go to four places.

2.They buy some medicine.

3.No, they dont.

4.They go lớn the zoo because they want to see the animals.

Question 4: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1.Its a great time.

2.Where are you going this summer?

3.I stay at trang chủ because I have to do homework.

4.He is going to lớn Ho chi Minh city.

----- Hết giải đáp đề 2-----

3. Đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4 số 3

Question 1: tìm kiếm từ khác loại

1. A. This B. That C. Cheap D. Those

2. A. Scary B. Parrot C. Tiger D. Elephant

3. A. Wonderful B. Weather C. Enormous D. Beautiful

4. A. Would B. Fish C. Rice D. Chicken

Question 2: Nối cột A cùng với cột B

1. Why do you lượt thích parrot? a. Yes, she is.

2. What are you going to vì this Sunday? b. Its in May.

3. Is she a nurse? c. Theyre ten thousand dong

4. When is your birthday? d. Because theyre colourful

5. How much is this pen? e. No, they dont.

6. Vì chưng they lượt thích swimming? f. Yên going khổng lồ the zoo

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

Question 3: Điền từ không đủ vào địa điểm trống


does phone go much Excuse to because than

1. How _____________ is this jumper?

2. What _____________ your mother do?

3. My father is taller _____________ me.

4. ____________ me. Can I have a look at these jeans?

5. What animal vì you want _____________ see?

6. I like elephants ___________ they are enormous.

7. Lets __________ lớn the theater.

8. Whats your __________ number?

Question 4: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

Dear Jane,

My names Mary. Im nine years old và I live in domain authority Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother & me. My fathers 34 years old. Hes a teacher; and hes tall and slim. My mothers 31 years old. Shes a doctor. Shes very beautiful. My brother và I are pupils at Hoa Hong Primary School. Lặng older than my brother but hes taller than me. I love my family a lot.