ĐỀ THI MÔN HÓA 2020

A.

Bạn đang xem: Đề thi môn hóa 2020

fe (II) nitrit. B. fe (III) nitrat. C. fe (II) nitrat. D. fe (III) nitrit.

Câu 44. dung dịch nào sau đây làm quỳ tím gửi sang color xanh?

A. etylamin. B. Glyxin. C. axit glutamic. D. alanin.

Câu 45. Sắt tất cả số thoái hóa +3 vào hợp chất nào sau đây?


A. HNO3. B. KCl. C. NaNO3. D. Na2CO3.

Câu 50. Số nguyên tử cacbon trong phân tử fructozơ là

A. 22. B. 6. C. 12. D. 11.


Câu 51. Khí sunfurơ là khí độc, khí thải ra môi trường thì gây độc hại không khí. Công thức của khí sunfurơ là

A. Shcdnn.com. B. H2S. C. NO. D. Nhcdnn.com.

Câu 52. Ở nhiệt độ thường, sắt kẽm kim loại Fe công dụng được với hỗn hợp nào sau đây?

A. Mg(NO3)2. B. NaCl. C. NaOH. D. AgNO3.

Câu 53. chất nào sau đây công dụng với hỗn hợp KHCO3 ra đời khí Chcdnn.com?

A. HCl. B. K2SO4. C. NaCl. D. Na2SO4.

Câu 54. Polime nào tiếp sau đây được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng?

A. poli(metyl metacrylat). B. poli(etylen terephtalat).

C. polibutađien. D. polietilen.

Câu 55. Ở đk thường, hóa học nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?

A. Metan. B. Butan. C. Propen. D. Etan.

Câu 56. Số nhóm amino (NH2) vào phân tử alanin là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 57. Thủy phân tristearin ((C17H35COO)3C3H5) trong hỗn hợp NaOH, nhận được muối tất cả công thức là

A. C2H3COONa. B. HCOONa. C. C17H33COONa. D. C17H35COONa.

Câu 58. tên gọi của este HCOOCH3 là

A. metyl axetat. B. metyl fomat. C. etyl fomat. D. etyl axetat.

Câu 59. dung dịch nào sau đây tính năng được với Al(OH)3?

A. NaNO3. B. CaCl2. C. KOH. D. NaCl.

Câu 60. sắt kẽm kim loại nào sau đó là kim một số loại kiềm?

A. K. B. Ba. C. Al. D. Ca.

Câu 61. tuyên bố nào dưới đây sai?

A. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác enzim.

B. dung dịch valin có tác dụng quỳ tím gửi sang color xanh.

C. Amino axit có đặc thù lưỡng tính.

D. dung dịch protein có phản ứng màu biure.

Câu 62. mang lại 0,75 gam H2NCH2COOH chức năng hết với hỗn hợp NaOH, thu được dung dịch cất m gam muối. Quý giá của m là

A. 1,14. B. 0,97. C. 1,13. D. 0,98.

Câu 63. bao gồm bao nhiêu tơ tổng hợp trong số tơ: capron, xenlulozơ axetat, visco, nilon-6,6?

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 64. khi đốt cháy trọn vẹn 8,64 gam các thành phần hỗn hợp glucozơ cùng saccarozơ bắt buộc vừa đủ 0,3 mol hcdnn.com, chiếm được Chcdnn.com với m gam H2O. Quý hiếm của m là

A. 5,04. B. 7,20. C. 4,14. D. 3,60.

Câu 65. đến dung dịch KOH dư vào dung dịch gồm FeCl2 và FeCl3, chiếm được kết tủa X. Cho X công dụng với dung dịch HNO3 dư, nhận được dung dịch đựng muối

A. Fe(NO3)3. B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2 và KNO3. D. Fe(NO3)3 cùng KNO3.

Câu 66. phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. mang lại Zn vào hỗn hợp CuSO4 có xảy ra ăn mòn năng lượng điện hóa học.

B. Kim loại Fe không tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, nóng.

C. Ở ánh nắng mặt trời thường, H2 khử được Na2O.

D. kim loại Fe dẫn điện giỏi hơn kim loại Ag.

Câu 67. mang lại mẩu natri vào ống nghiệm đựng 3ml chất lỏng X, thấy natri tan dần dần và gồm khí thoát ra. Hóa học X là

A. pentan. B. etanol. C. hexan. D. benzen.

Câu 68. Hòa tan không còn 2,43 gam Al trong dung dịch NaOH, thu được V ml khí H2 (đktc). Quý giá của V là

A. 1008. B. 3024. C. 4032. D. 2016.

Xem thêm: Cách Làm Rau Câu Châu Đốc

Câu 69. Hòa tan hết 2,04 gam sắt kẽm kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng, chiếm được 0,085 mol H2. Kim loại R là

A. Zn. B. Ca. C. Fe. D. Mg.

Câu 70. Polisaccarit X là hóa học rắn, color trắng, dạng sợi. Vào bông nõn có khoảng gần 98% hóa học X. Thủy phân X, chiếm được monosaccarit Y. Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Y có đặc thù của ancol đa chức. B. X tất cả phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử khối của Y bằng 342. D. X dễ dàng tan vào nước.

Câu 71. khi thủy phân không còn 3,28 gam tất cả hổn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở thì nên cần vừa đủ 0,05 mol NaOH, nhận được một muối bột và tất cả hổn hợp Y tất cả hai ancol cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y vào hcdnn.com dư, thu được Chcdnn.com và m gam H2O. Cực hiếm của m là

A. 2,16. B. 3,06. C. 1,26. D. 1,71.

Câu 72. Nung lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Mg, Al cùng Cu vào hcdnn.com dư, nhận được 15,8 gam tất cả hổn hợp Y gồm những oxit. Tổ hợp hết Y bằng số lượng vừa dùng dung dịch bao gồm HCl 1M cùng H2SO4 0,5M, chiếm được dung dịch đựng 42,8 gam tất cả hổn hợp muối trung hòa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là

A. 10,3. B. 8,3. C. 12,6. D. 9,4.

Câu 73. tiến hành các nghiên cứu sau:

(a) Cho hỗn hợp Na với Al (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho hỗn hợp Cu với Fe2O3 (tỉ lệ mol khớp ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

(c) đến hỗn hợp bố và NH4HCO3 vào nước (dư).

(d) Cho tất cả hổn hợp Cu với NaNO3 (tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

(e) Cho tất cả hổn hợp BaCO3 cùng KHSO4 vào nước (dư).

Khi phản ứng trong số thí nghiệm trên kết thúc, bao gồm bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 74. cho các phát biểu sau:

(a) Nước quả chanh khử được mùi tanh của cá.

(b) Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.

(c) một vài este hòa tan giỏi nhiều hóa học hữu cơ nên được dùng làm dung môi.

(e) Vải làm cho từ tơ nilon-6,6 bền trong môi trường bazơ hoặc môi trường thiên nhiên axit.

(d) sản phẩm của phản nghịch ứng thủy phân saccarozơ được sử dụng trong kĩ thuật tráng gương

Số tuyên bố đúng là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 75. Thí nghiệm khẳng định định tính nhân tố cacbon cùng hiđro vào phân tử saccarozơ được thực hiện theo công việc sau

Bước 1: Trộn đều khoảng tầm 0,2 gam saccarozơ với cùng 1 đến 2 gam đồng (II) oxit, tiếp nối cho hỗn hợp vào ống nghiệm khô (ống số 1) rồi thêm tiếp khoảng chừng 1 gam đồng (II) oxit để phủ kín hỗn hợp. Nhồi một nhúm bông bao gồm rắc bột CuSO4 khan vào phần trên ống số 1 rồi nút bằng nút cao su thiên nhiên có ống dẫn khí.

Bước 2: gắn ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào dung dịch Ca(OH)2 đựng trong ống nghiệm (ống số 2).

Bước 3: dùng đèn cồn đun nóng ống tiên phong hàng đầu (lúc đầu đun nhẹ, sau đó đun tập trung vào phần tất cả hỗn hợp phản ứng).

Cho những phát biểu sau

(a) CuSO4 khan được dùng để nhận biết H2O xuất hiện trong ống nghiệm.

(b) thí điểm trên, trong ống số 2 có lộ diện kết tủa trắng.

(c) Ở bước 2, thêm ống số 1 làm sao để cho miệng ống phía lên.

(d) thí điểm trên còn được dùng để làm xác định định tính thành phần oxi vào phân tử saccarozơ.

(e) xong thí nghiệm: tắt đèn cồn, để ống tiên phong hàng đầu nguội hẳn rồi bắt đầu đưa ống dẫn khí thoát ra khỏi dung dịch vào ống số 2.

Số tuyên bố đúng là

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 76. Cho các thành phần hỗn hợp E gồm bố chất X, Y và ancol propylic. X, Y là nhị amin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng; phân tử X, Y đều phải sở hữu hai đội NH2 và cội hiđrocacbon ko no; MX Y. Khi đốt cháy hết 0,1 mol E buộc phải vừa đủ 0,67 mol hcdnn.com, nhận được H2O, N2 với 0,42 mol Chcdnn.com. Phần trăm cân nặng của Y vào E là

A. 46,30%. B. 19,35% C. 39,81%. D. 13,89%

Câu 77. tất cả hổn hợp E có axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit X. đến m gam E tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, thu được 57,84 gam hỗn hợp hai muối. Giả dụ đốt cháy không còn m gam E thì cần vừa đủ 4,98 mol hcdnn.com, nhận được H2O cùng 3,48 mol Chcdnn.com. Khối lượng của X vào m gam E là

A. 34,48 gam. B. 32,24 gam. C. 25,60 gam. D. 33,36 gam.

Câu 78. tất cả hổn hợp E gồm bố este mạch hở X, Y và Z, trong đó có một este nhị chức và hai este đối kháng chức; MX Y Z. Mang lại 24,66 gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được láo hợp những ancol no với 26,42 gam các thành phần hỗn hợp muối của nhì axit cacboxylic tiếp đến trong cùng dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy không còn 24,66 gam E thì nên vừa đủ 1,285 mol hcdnn.com chiếm được H2O cùng 1,09 mol Chcdnn.com. Trọng lượng của Y trong 24,66 gam E là

A. 2,96 gam. B. 5,18 gam. C. 6,16 gam. D. 3,48 gam.

Câu 79. nhiệt độ phân trọn vẹn 26,73 gam X (là muối nghỉ ngơi dạng ngậm nước), thu được các thành phần hỗn hợp Y (gồm khí và hơi) cùng 7,29 gam một chất rắn Z. Dung nạp hết Y vào nước, thu được dung dịch T. đến 180 ml dung dịch NaOH 1M vào T, thu được hỗn hợp chỉ cất một muối, trọng lượng của muối bột là 15,3 gam. Phần trăm khối lượng nguyên tố oxi vào X là

A. 64,65%. B. 59,26%. C. 53,87%. D. 48,48%.

Câu 80. cho những sơ trang bị phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Z

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E, F gần như là các hợp hóa học hữu cơ no, mạch hở, chỉ đựng nhóm chức este (được tạo thành trường đoản cú axit cacboxylic cùng ancol) với trong phân tử gồm số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; E cùng Z tất cả cùng số nguyên tử cacbon; ME F

Cho các phát biểu sau:

(a) nhiệt độ sôi của E thấp hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH

(b) gồm hai công thức kết cấu của F thỏa mãn nhu cầu sơ trang bị trên.

(c) Hai chất E và T gồm cùng công thức dễ dàng và đơn giản nhất

(d) Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, Chcdnn.com với H2O.

(e) trường đoản cú X pha chế trực tiếp được CH3COOH.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

————— HẾT ————–

ĐÁP ÁN

41A

42D

43B

44A

45A

46C

47B

48C

49D

50B

51A

52D

53A

54B

55C

56D

57D

58B

59C

60A

61B

62B

63B

64A

65A

66A

67B

68B

69D

70A

71A

72D

73A

74B

75D

76A

77D

78D

79A

80A

HƯỚNG DẪN GIẢI bỏ ra TIẾT

Câu 62: lựa chọn B.

Câu 63: lựa chọn B.

Có 2 tơ tổng hòa hợp là capron, nilon-6,6.

Còn lại, tơ xenlulozơ axetat, visco thuộc nhiều loại tơ cung cấp tổng hợp (nhân tạo).

Câu 64: lựa chọn A.

Các chất glucozơ với saccarozơ tất cả dạng nên:

= m hỗn hợp –

Câu 65: lựa chọn A.

Kết tủa X là các thành phần hỗn hợp Fe(OH)2 với Fe(OH)3:

Kết tủa X + dung dịch HNO3 dư Dung dịch chứa muối

Câu 67: chọn B.

Chất lỏng X là etanol (C2H5OH)

Câu 68: chọn B.

lít = 3024 ml

Câu 69: chọn D.

Kim các loại R hóa trị II yêu cầu

R là Mg.

Câu 70: chọn A.

Polisaccarit X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi. Vào bông nõn có gần 98% hóa học X X là xenlulozơ

Thủy phân X thu được monosaccarit Y là glucozơ

Phát biểu đúng: Y có tính chất của ancol nhiều chức.

Câu 71: lựa chọn A.

Trong X cất este HCOOCH3 (M = 60)

Sản phẩm chỉ có một muối là HCOONa (0,05).

Bảo toàn trọng lượng

Quy thay đổi ancol thành và

Bảo toàn

Câu 72: chọn D.

Đặt

Bảo toàn

Y gồm kim loại (m gam) cùng O (2x mol)

m muối

và x = 0,2

Câu 73: lựa chọn A.

Có 2 thí nghiệm ko thu được hóa học rắn (tô đỏ):

(a)

(b)

Cu còn dư

(c)

(d)

(e)

Câu 74: lựa chọn B.

(a) Đúng, nước chanh đựng axit, mùi tanh của cá do một số trong những amin tạo ra. Khi gặp gỡ nước chanh, amin sẽ gửi dạng thành muối dễ rửa trôi, làm mất mùi tanh và nặng mùi thơm của chanh.

(b) Sai, mật ong cất cả glucozơ.

(c) Đúng.

(d) Sai, vải này kém bền vì chưng –CONH- dễ bị thủy phân vào axit hoặc bazơ.

(e) Đúng

Câu 75: lựa chọn D.

(a) Đúng, H2O sẽ có tác dụng CuSO4 khan màu trắng chuyển thành hiđrat màu xanh.

(b) Đúng: Chcdnn.com + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

(c) Sai, lắp làm sao để cho miệng ống hơi cúi người xuống thấp hơn đáy ống), mục đích là làm cho nước bám vào thành ống nghiệm (CuSO4 khan hoàn toàn có thể không kêt nạp hết) không chảy ngược xuống lòng ống nghiệm (gây tan vỡ ống).

(d) Sai, thí nghiệm hướng đẫn tính được C với H vào saccarozơ.

(e) Sai, cởi ống dẫn khí trước rồi mới tắt đèn cồn. Nếu làm cho ngược lại, lúc tắt đèn rượu cồn trước, ánh nắng mặt trời ống 1 bớt làm áp suất giảm, nước hoàn toàn có thể bị hút trường đoản cú ống 2 lên ống 1, gây nguy cơ vỡ ống 1.

Câu 76: chọn A.

X, Y là (a mol), ancol là (b mol)

Thế (2) vào

Gốc hiđrocacbon không no đề nghị k = một là nghiệm duy nhất.

Các amin sau đó nhau đề xuất X là với

Câu 77: chọn D.

Quy đổi E thành HCOOH (a), cùng

Muối có

Muối gồm và

nên X chẳng thể chứa 3 nơi bắt đầu cũng cần thiết chứa 2 gốc

X là

Câu 78: lựa chọn D.

Bảo toàn cân nặng

n muối

M muối = 88,067

Muối có CH3COONa (0,17) với C2H5COONa (0,13)

Quy thay đổi ancol thành CH3OH (a), C2H4(OH)2 (b) và CH2 (c)

Bảo toàn khối lượng: + m muối

Bảo toàn C(muối) = 0,36

Do bao gồm 2 ancol 1-1 và c 2H4(OH)2 (0,1 mol)

Z là (CH3COO)C2H5COOC2H4 (0,1 mol)

còn sót lại CH3COONa (0,07) và C2H5COONa (0,03) của những este đơn tạo thành

Dễ thấy c

X là CH3COOCH3: 0,07 mol

Y là C2H5COOC3H7: 0,03 mol

Câu 79: chọn A.

muối có k nguyên tử na n muối bột

M muối

M muối bột = 85 (NaNO3) là nghiệm duy nhất.

Y có Nhcdnn.com (0,q8), hcdnn.com (0,045), còn lại là H2O (0,54).

Do Y chứa đề nghị Z là oxit sắt kẽm kim loại và kim loại không đổi khác số oxi hóa trong làm phản ứng sức nóng phân.

M là Zn

X là

Câu 80: lựa chọn A.

E với F có số C bằng số O nên tất cả dạng

Số chức este là 0,5n

E cùng F rất nhiều no, mạch hở đề xuất k = 0,5n

E là C2H4hcdnn.com cùng F là C4H6O4

(3) Y là muối hạt natri. Khía cạnh khác, E cùng Z thuộc C nên:

E là HCOOCH3; X là CH3OH cùng Y là HCOONa

F là (COOCH3)2, Z là (COONa)2

Т là HCOOH.

(a) Đúng

(b) không đúng

(c) Sai, CTĐGN của E là CH2O, của T là CH2hcdnn.com

(d) Sai, đốt Z tạo Na2CO3, Chcdnn.com (không tạo thành H2O).

(e) Đúng: CH3OH + teo CH3COOH

Mời những thầy cô và những em download file đề và giải bỏ ra tiết bản word 4 mã đề tại đây